Köpvillkor

Pris och Specifikationer
Priserna är angivna i svenska kronor netto exklusive frakt. UCS AB förbehåller sig rätt till prisändring utan föregående avisering. Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning. 
Priserna gäller endast vid beställning i webshopen.

Betalningsvillkor

Försäljning till företag sker efter särskild kreditprövning mot faktura som förfaller till betalning tio (10) dagar från fakturadatum. Vid ej godkänd kreditprövning gäller samma regler som för privatperson. 

Försäljning till av oss godkända företag, börsnoterade företag, stat, kommun och landsting sker mot faktura som förfaller till betalning trettio (30) dagar från fakturadatum.

Återköp
För vara ur ordinarie sortimentet vars originalförpackning och i förekommande fall diskettemballage, ej brutits eller på annat sätt skadats, accepterar UCS AB återköp under tio dagar från fakturadatum. För annan vara accepteras inte återköp.
    
Vid återköp skall kund ersätta UCS AB:s fraktkostnader. Överstiger återköpets värde 1.000 kr exkl. moms, utgår en återköpsavgift om 250 kr plus moms. Fraktkostnad och återköpsavgift belastar kundens tillgodohavande hos UCS AB eller faktureras separat. 
    
Kunden skall kontakta UCS AB:s kundtjänst vid återköp på tel. 013-36 92 00, fax 013-36 92 20 eller via UCS AB:s hemsida på www.ucs.se och uppge order och fakturanummer för att få ett returnummer. Observera att erhållande av returnummer ej utgör ett godkänt återköp. Returnumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid varan skall ha kommit UCS AB tillhanda. Vid återsändandet av varan skall returfrakten till UCS AB vara betald samt skall ordersedel, faktura och uppgift om giltigt returnummer medfölja. Är frakten ej betald eller saknas någon handling återsänds varan till kunden. Återköpet är godkänt först sedan UCS AB i tid erhållit varan i obruten och oskadad originalförpackning, jämte ordersedel, faktura och giltigt returnummer. 

Konsuments (privatperson) ångerrätt vid distansavtal 
Konsument har på det sätt lag om konsumentskydd vid distansavtal mm närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till UCS lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Ångerrätten gäller bla inte förseglade datorprogram, ljud- och bildupptagningar då förseglingen brutits. Ångerrätt gäller endast om varan är i väsentligen oförändrat skick och av kunden sändes eller lämnas till UCS AB, i originalförpackning med ordersedel, faktura och uppgift på giltigt returnummer. I annat fall kan köpet inte identifieras av UCS.
Vill konsument utöva ångerrätt skall denne kontakta UCS AB:s kundservice, på tel 013-36 92 00, fax 013-36 92 20 eller via UCS AB:s hemsida på www.ucs.se och uppge order- eller fakturanummer för att få ett returnummer. 

Returnummret är giltigt under 14 dagar under vilken tid varan på kundens bekostnad skall ha kommit UCS AB tillhanda. Är returfrakten ej betald görs avdrag för denna från den av kunden erlagda köpeskillingen när denna återbetalas.

Reklamation
För att åberopa att vara är felaktig skall kunden reklamera till UCS AB omgående, dock senast 30 dagar från fakturadatum samt på visst sätt returnera varan. Se nedan ang. förfarande vid reklamation och retur.

Vid reklamation skall kund kontakta UCS ABs kundtjänst på tel. 013-36 92 00 eller via UCS AB:S hemsida på www.ucs.se, och uppge order och fakturanummer för att få ett returnummer. Observera att erhållande av returnummer ej är att likställa med godkänd reklamation. Returnumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid varan skall ha kommit UCS AB till handa.

Vid retur av varan skall returfrakten till UCS AB vara betald samt ordersedel, faktura och uppgift om giltigt returnummer jämte en detaljerad skriftlig redogörelse av felet medfölja varan. Är frakten ej betald eller saknas någon handling återsänds varan till kunden. Returer skall återsändas i orginalförpackning samt väl emballerade. Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras er som kund. UCS AB förbehåller sig rätt till produktkontroll av varan samt debitering av testavgift om 250 kr jämte moms om varan ej skulle vara felaktig och reklamationen ej accepteras. 

Transportskada skall ankomstdagen av leveransen dock senast 1 dag efter leverans anmälas till Posten Företagspaket, tel 020-33 33 10 och till UCS AB, tel 013-36 92 00 alt. info@ucs.se

Ansvar för fel
Föreligger fel som UCS AB ansvarar för, åtar sig UCS AB att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetala köpeskillingen.

Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier.

UCS ABs ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. UCS AB bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t. ex. - men ej begränsat till - inkompatibilitet, år 2000-inkompatibilitet, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada. I förhållande till konsument gäller konsumentköplagen i tillämpliga delar. 

Garanti
UCS AB ansvarar för att varan är felfri vid avlämnande till transportören. Garantier lämnas av respektive tillverkare. UCS lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade. 

Teknisk support
För teknisk support - användarstöd - allmänt eller vid fel i vara, har UCS AB rätt att hänvisa kunden till respektive produkttillverkare samt, i förekommande fall, till tredjepartföretags betalsupport. 

Särskilda villkor för programvaror
Vid köp av programvara erhåller kund inte någon annan rätt till denna än vad som följer av de särskilda villkor/licensavtal som finns förpackade tillsammans med respektive programvara.